جلسه ی اول فیلم کلاس های طرح همراه

  • 26 تير , 1398
  • 1456 نفر

جلسه اول فیلم کلاس های طرح همراه

جلسه اول فیزیک قسمت اولجلسه اول فیزیک قسمت دومجلسه اول فیزیک قسمت سومجلسه اول شیمی قسمت اولجلسه اول شیمی قسمت دوم
جلسه اول شیمی قسمت سوم

جلسه اول شیمی قسمت چهارم

جلسه اول ریاضی کنکور قسمت اولجلسه اول ریاضی کنکور قسمت دومجلسه اول ریاضی کنکور قسمت سومجلسه اول ریاضی کنکور قسمت چهارمجلسه اول زیست کنکور قسمت اولجلسه اول زیست کنکور قسمت دومجلسه اول زیست کنکور قسمت سومجلسه اول زیست کنکور قسمت چهارمجلسه اول هندسه کنکور قسمت اولجلسه اول هندسه کنکور قسمت دوم