دوازدهم تجربی و ریاضی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
آموزش مجازی ریاضی کنکور
1398/11/120900,000
2
آموزش مجازی شیمی کنکور
1398/11/120900,000
3
آموزش مجازی فیزیک کنکور
1398/11/120900,000
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد