loading
image

آشنایی با رشته های فنی حرفه ای و کاردانش

23 فروردین 1400
آشنایی با رشته های شاخه فنی وحرفه ای مقدمه امروزه در اثر گسترش شگرف صنعت و تکولوژی وجود نیروی انسانی ...
image

تأثیر نمرات در انتخاب رشته نهم

16 فروردین 1400
آشنايي با نحوه انتخاب رشته (محاسبه سوابق تحصیلی) یکی از مسائل بسیار مهم در انتخاب رشته دانش آموزان سال نهم ، ...
image

آشنایی با رشته های شاخه فنی وحرفه ای

16 فروردین 1400
مقدمه امروزه در اثر گسترش شگرف صنعت و تکولوژی وجود نیروی انسانی متخصص , یک نیاز اساسی در مراکز تولیدی ...